Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Školská jedáleň

 

 

 Školská jedáleň

 

Telefónne číslo

+421 2 207 63 823

 

E-mail

sjtupolevova@gmail.com

 

 

Pozrite si jedálny lístok na tento týždeň

Jedálny lístok

 

 

OZNAM

 

Dňa 24. februára 2015 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

         

Úhrada sa týka rodičov detí, ktoré sa stravujú:

     Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 € na deň.

          Výška poplatku za stravu od 1. septembra 2015 pre MŠ je 1,57€

     Zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 € na deň

          Výška poplatku na stravu od 1. septembra 2015 pre žiaka

vo veku 6. - 11. rokov bude 1,01 €

vo veku 11. - 15. rokov bude 1,09 € 

 

Všeobecné informácie

 

Prihlasovanie na obedy

 

          Na obedy sa môže prihlásiť každý žiak, ktorý uhradí poplatok za stravu. Na základe úhrady si vyberie stravné lístky.

          Prosíme rodičov, aby pri platbe stravného bankovým prevodom vypĺňali do informácii o platbe nasledujúce údaje:

                    Variabilný symbol žiaka

                    Meno a priezvisko žiaka

                    Triedu, do ktorej žiak chodí

                    Príslušný mesiac

          Týmto nám umožníte rýchlejšie vyhľadať stravníka.

Ďakujeme.

 

Odhlásenie obeda

 

          Prosíme rodičov a žiakov, aby v prípade odhlásenia obeda z určitého dňa, obed odhlásili do 8:00 hod. Po tejto hodine odhlásenie obeda nezrealizujeme.

 

          Odhlásiť obed možno dvoma spôsobmi:

  • vhodením stravného lístka, ktorý je podpísaný menom žiaka a triedou, ktorú navštevuje, do schránky s nápisom "Odhlášky obedov"
  • telefonicky na telefónnom čísle +421 2 207 63 823. Po telefonickom odhlásení musí byť stravný lístok dodatočne doručený do školskej jedálne

 

 

Ceny obedov

 

Cena obeda pre žiakov vo veku od 6 do 11 rokov:

          1,01 € + 0,20 € réžijné náklady = 1,21 €

Cena obeda pre žiakov od 11 do 15 rokov:

          1,09 € + 0,20 € réžijné náklady = 1,29 €

Cena desiaty:

          0,56 €

Cena obeda pre deti z MŠ:

          0,72 € + 0,30 € réžijné náklady = 1,02 €

Cena desiaty pre deti z MŠ:

          0,30 €

Cena olovrantu pre deti z MŠ:

          0,25 €

 

 

ELEKTRONIZÁCIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

 

          Vážení rodičia,

 

          školská jedáleň Vám oznamuje, že od 01. februára 2017 nabieha na elektronizačný systém. Z tohto dôvodu jedáleň odporúča každému rodičovi zriadiť si trvalý príkaz na úhradu stravného. Trvalým príkazom sa platba v systéme okamžite priradí k stravníkovi, ktorému jedáleň na základe priradenia platby za stravé okamžite nabije čip na ďalší mesiac. Prosíme, na mesiac február si ešte nenastavujte trvalé príkazy!

 

          Rodič, ktorý bude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa nebude musieť preukazovať dokladom o zrealizovaní platby za stravné.

 

          Rodič, ktorý nebude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa bude musieť preukázať dokladom o zaplatení. Týmto spôsobom sa však predĺži proces nabitia čipu.

 

          Údaje pre nastavenie trvalého príkazu:

 

číslo účtu (IBAN): SK36 5600 0000 0094 0110 8005

 

variabilný symbol: bude vygenerovaný systémom pre každého žiaka zvlášť. (VS dostane každý stravník pri preberaní čipovej karty a zaplatení stravného na mesiac február)

 

konštatný symbol: 0308

 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

          Suma pre trvalý príkaz:

 

1. stupeň - 25,00 €

 

2. stupeň - 26,00 €

 

           Pri správe pre prijímateľa Vás žiadame uvádzať MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA, pod ktorým je u nás evidované ako stravník. Meno a priezvisko rodiča nebudeme vedieť priradiť k stravníkovi!

 

          Platbu trvalého príkazu na ďalší mesiac je potrebné nastaviť tak, aby bola zrealizovaná najneskôr do 20. dňa v aktuálnom mesiaci. (z dôvodu priradenia platieb a nabitia čipovej karty)

 

          Prvá platba bude automaticky navýšená o sumu 5,00 € za vydanie čipovej karty. Pri strate alebo poškodení čipovej karty sa za vydanie novej karty bude účtovať poplatok 5,00 €.

 

          Prosíme, aby ste túto prvú platbu, ktorá je navýšená o 5 € zaplatili ešte zvlášť a trvalý príkaz na jednotlivé sumy si nastevte od ďalšieho mesiaca.

 

          Preplatky za odhlášky obedov budú vrátené vždy na konci školského roka.

 

          Pre prihlasovanie a odhlasovanie obedov budú naďalej platiť pokyny, ktoré sú uvedené na stránke školy v sekcii "školská jedáleň".