Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Súčasnosť

 

          Základná škola na Tupolevovej ulici č.20 je štátna škola v právnej subjektivite, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova ulica 17, 852 12 Bratislava 5.  

   

          Nachádza sa v príjemnom sídlisku, medzi panelovými domami ulíc Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Pajštúnska a Rovniankova vytvárajúcimi uzavretý priestor, v strede ktorého je škola situovaná. Tieto ulice sú zároveň spádovou oblasťou pre žiakov ZŠ Tupolevova. Veľkou výhodou tejto lokality je bezstresový príchod žiakov do školy, včítane žiakov prvého ročníka. Žiaci cestou do školy neprechádzajú žiadnu väčšiu cestnú komunikáciu, neohrozujú ich autá a tým je vo veľkej miere zaistená ich bezpečnosť. Okrem týchto žiakov však dochádzajú do našej školy aj žiaci z iných častí Petržalky a niektorí žiaci dokonca z iných bratislavských obvodov.  

   

          Zameranie školy vychádza zo záujmov rodičov, maximálne korešponduje s predstavami „Modernej školy“ a úzko súvisí s potrebami žiakov. V školskom roku 2017/2018 navštevuje školu 563 žiakov v 28 triedach.   

   

  

Učebné varianty v školskom roku 2017/2018  

  

            1.,2. a 3.  ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu (zameranie hudobná výchova - tance, anglický jazyk, informatika a triedy so zameraním na odstraňovanie porúch učenia)  

            5.,6.,7. a 8. ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu (zameranie cudzie jazyky, informatika, hudobná výchova a prírodovedné predmety)     

   

          V každom ročníku 1.stupňa základnej školy otvárame pre žiakov triedu so zameraním na odstraňovanie špecifických porúch učenia. O žiakov sa tu starajú špeciálni pedagógovia, ktorí v maximálnej miere eliminujú ich poruchy ako je napr. dysgrafia, dyslexia, porucha koncentrácie, dyskalkulia či iné... Žiaci sú vzdelávaní pri počte najviac 10 žiakov. Na 2. stupni sú začleňovaní do bežných tried alebo odchádzajú do spádových škôl.  

   

          - Už deviaty rok pravidelne otvárame triedy so zameraním na tanec a hru na zobcovú flautu v spolupráci s folklórnym súborom „Hájenka“.   

          - Od prvého ročníka intenzívne vyučujeme anglický jazyk, od 6.ročníka nemecký jazyk pod vedením učiteľov anglického a nemeckého jazyka.  

          - Dôraz kladieme na vyučovanie matematiky a informatiky. Ako jedna z prvých škôl sme boli zapojení do projektu Infovek.  

          - Umožňujeme žiakom stredných škôl ukončovať si základné vzdelanie externou formou.   

          - Škola má zriadený školský športový klub v karate pod názvom "Športová škola karate",  ktorý patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku.  

          - Pri škole je zriadené tréningové stredisko mládeže v karate, trénermi sú súčasní majstri Slovenska a medailisti z Majstrovstiev Európy.