Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

PROJEKTY

Realizované v školskom roku 2018/2019

 

Od pravekého lovca k stredovekému rytierovi

Aj v tomto školskom roku 4 učiteľky našej školy reagovali na výzvu MČ Petržalka „ Naučiť lepšie – odmeniť viac“ a pre svojich žiakov pripravili projekty, ktoré v rámci vyučovacích hodín spoločne realizovali počas celého školského roka.

Jeden z projektov Od pravekého roľníka k stredovekému rytierovi realizovali žiaci šiesteho ročníka na hodinách dejepisu. Tvoril ho súbor pracovných listov, prezentácií, didaktických cvičení, aktivít a hier na interaktívnej tabuli a edukačných rolových hier k jednotlivým vyučovacím témam. Od najstaršieho obdobia ľudských dejín – praveku po vznik feudálneho spoločenského zriadenia v období stredoveku. V každej fáze vyučovacej hodiny a pri každej činnosti je v popredí žiak a jeho potreby. Žiak má priestor na sebahodnotenie. Dôležité sú nielen jeho vedomosti, ale hlavne zážitkové učenie, osobné a sociálne zručnosti a spôsobilosti.

Žiaci prezentovali svoje projekty na nimi vybranú tému, ktorá ich v preberanom historickom období zaujala. Prezentácii v triede predchádzala domáca príprava – využili poznatky získané na vyučovacích hodinách i sebavzdelávaním na internete. Pracovali v skupinách, vo dvojiciach alebo samostatne.

Na upevnenie a utvrdenie učiva na hodine sa jednotlivci vyskúšali pri úlohách na interaktívnej tabuli i učiteľkou zhotovených pracovných listoch. Ďalší pracovali v skupinách alebo vo dvojici – plnili učiteľkou určené úlohy (hranie roly). Ich aktivity boli hodnotené známkou, slovným hodnotením, využívali sme sebahodnotenie .

 

 

Petržalská superškola vyhodnotenie 6. ročníka

Aj v tomto školskom roku sa projekt Petržalská super škola, skočil vyhodnotením súťažných projektov žiakov šiesteho až ôsmeho ročníka, ktorých témy vyhlásili jednotliví prednášajúci. Naši žiaci súťažili vo všetkých kategóriách.

Blahoželáme žiačkam 8.A triedy: Sarah Trangelovej, Nine Rothmeierovej a Dominike Krupovej, ktoré so svojim projektom na tému: Premenujte prvky v periodickej sústave, s názvom “Chemické prvky trochu inak“ v silnej konkurencii obsadili vynikajúce 3. miesto!

 

 

Petržalská Superškola  - VI. prednáška

Žiakom ôsmeho ročníka petržalských škôl prišiel v rámci projektu Petržalská super škola 12.3. 2019 vysvetliť jeden z najpovolanejších, vedecká kapacita, prof. Ing. Marián Valko, DrSc., najcitovanejší slovenský vedec, odborník v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia zo Slovenskej technickej univerzity otázky: Naozaj tak škodia voľné radikály ľudskému organizmu? Alebo môžu byť aj na osoh?

Pre správne fungovanie organizmu je podstatné zachovať rovnováhu medzi tvorbou a odstraňovaním radikálov. Nerovnováha totiž môže spôsobiť oxidačný stres – ten vzniká pri dlhodobom stave, keď sa tvoria voľné radikály. Ako zdroje oxidačného stresu uvádza: UV žiarenie, fajčenie, znečistenie, celkový stres, zlú výživu.

„Voľné radikály môžu poškodiť DNA, biologické membrány, proteíny… Zabrániť pôsobeniu zlých radikálov možno používaním antioxidantov a tie sú ukryté napríklad v kyseline askorbovej (vitamín C), vitamíne E, karotenoidoch, flavonoidoch. Nie každý antioxidant však môže byť zázračným liekom všade,“ dopĺňa vedec, ktorý zožal obrovský potlesk. Naopak bol sám prekvapený, akí sú žiaci vnímaví, bystrí a múdri, pretože mu položili, ako  pri každej prednáške, množstvo zaujímavých otázok.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Petržalská Superškola  - V. prednáška

  „Šieste vymieranie a vznikanie“ bol názov už v poradí 5. prednášky VI. ročníka originálneho projektu MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská Super škola, ktorá sa uskutečnila 12.2. 2019 pre žiakov 6. ročníka.

 Prednášajúcim bol vedec Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, ktorý zaujal žiakov 6. ročníka zaujímavou prednáškou aj o tom, ako jedenásť rokov strávil na ďalekej Sibíri pozorovaním ussurijského tigra či bajkalského tuleňa.

 Hlavná téma sa však niesla v znamení vymierania niektorých vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré existovali pred niekoľkými miliónmi rokov a ktoré dnes poznáme len z kníh a dokumentárnych filmov. „Skutočný problém nie je, aby život vznikol, ale aby nezanikol,“ zaznelo z úst vedca, ktorý vysvetli, že tak, ako vznikajú nové druhy rastlín a živočíchov, tak veľa z nich je na pokraji vyhynutia, prakticky už 30% cicavcov je vyhynutých. Zem si podľa neho prešla niekoľkými väčšími aj menšími etapami vyhynutia, pričom vyhynutie mamutov a dinosaurov po dopade meteoritu bolo „len také nič“. 

 Žiaci mali na záver, ako vždy, veľa super otázok. Vyhynie ľudstvo? A ak áno, kedy? Má vyhynutie niečo spoločné s pohybom litosferických dosiek? Ako dokážete odhadnúť vek jantáru? Ako dokážete zmerať rýchlosť tigra? Na všetky otázky im prednášajúci vedec ochotne odpovedal a pochválil žiakov za vynaliezavosť. Tá detská zrejme nevyhynie nikdy.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Petržalská Superškola  - IV. prednáška

Názov prednášky pre žiakov 7. ročníka, ktorá sa konala 15.1.2019 bol: Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre?

Brány Super školy boli symbolicky otvorené povestným kľúčom prvýkrát v tomto kalendárnom roku, ktorý je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov. Preto si prednášajúci vedec Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, vedúci oddelenia jadrovej fyziky, pripravil prednášku práve na túto tému.

Prednáška bola o chemických prvkoch, ich histórii v dejinách ľudstva či ich významných objaviteľoch. Koľko ich tu bolo v dobe kamennej, bronzovej, železnej a koľko ich poznáme dnes.

V závere prezentácie dostali žiaci priestor na svoje zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom. Prečo je uránová ruda rádioaktívnejšia ako čistý urán? Ako sa prejavuje rádioaktivita? Ako prišli vedci na chemický prvok Technécium? To všetko zaznelo z úst siedmakov. Martin Venhart nakoniec tie najzaujímavejšie otázky ocenil a nezabudol žiakov vyzvať, aby sa ho čokoľvek opýtali aj po skončení prednášky.

Originálny projekt Petržalská Super škola opäť raz nesklamala a obohatila žiakov o nové vedomosti.

 

         

 Petržalská Superškola - III. prednáška

 Posledná prednáška tohto roka bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu. 

Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.  Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o histórií periodickej tabuľky ako aj o jednotlivých prvkoch. Od prednášajúceho dostali link na on-line tabuľku. v ktorej môžu vyhľadať množstvo významných charakteristík prvkov a využiť ich na hodinách chémie. O zaujímavosti prednášky nasvedčuje aj množstvo otázok, ktoré žiaci po jej skončení prednášajúcemu kládli.

FOTOGRAFIE Z AKCIE

 

Petržalská Superškola, II. prednáška

Projekt Petržalská Superškola, pokračoval II.prednáškou, určenou pre žiakov 7. ročníka.

Prednáška „Zásnubné správanie živočíchov“, ktorú odprednášal doc.PaedDr. Pavol Prokop, DrSc z ústavu zoológie SAV bola veľmi poučná a zaujímavá. Žiaci získali množstvo nových informácií. Dozvedeli sa o formách svadobných rituálov, vrátane kanibalizmu u rôznych článkonožcov a stavovcov. Získali informácie o správaní sa živočíchov a človeka, o formách prirodzenej komunikácie, ako vplývajú parazity na správanie hostiteľov a čo ovplyvňuje výskyt kanibalizmu u živočíchov.

O zaujímavosti prednášky svedčí aj množstvo otázok , ktoré žiaci po jej skončení kládli prednášajúcemu. Najlepšie otázky boli odmenené knihou prednášajúceho. 

 

Petržalská Superškola

Aj tento školský rok sa v utorok 16. októbra 2018 opäť otvorili brány Petržalskej Superškoly. Tento ročník sa začal veľmi zaujímavou prednáškou, pre žiakov 6. ročníka. 

 Prednáška prof. Kováča Ako Slováci objavujú dávny svet Ameriky - o výskumoch  slovenských vedcov v Guatemale bola zaujímavá . Autor pútavo a veku primerane priblížil žiakom prácu slovenských vedcov a archeológov pri plnení výskumných úloh, pri získavaní nových poznatkov o mayskej civilizácii. Priblížil im každodenný život archeológov, ukázal novinky, ktoré uľahčujú prácu vedcom v nedostupných terénoch. Odpovedal na časť žiackych otázok. O tom, že jeho rozprávanie bolo pútavé a zaujímavé, svedčí množstvo otázok, ktorými zahrnuli prednášajúceho aj po skončení prednášky. Témou sme sa následne zaoberali aj v škole na hodine dejepisu.