Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

PROJEKTY

Realizované v školskom roku 2018/2019

 

Realizujeme projekt: Gramotnosti pre každého

 

Ľudské zdroje:

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Obdobie realiácie: 2/2019 – 1/2011

NFP: 199 279,91

 

 

 

 

 

 

 

Petržalská Superškola  - IV. prednáška

 

Názov prednášky pre žiakov 7. ročníka, ktorá sa konala 15.1.2019 bol: Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre?

 

Brány Super školy boli symbolicky otvorené povestným kľúčom prvýkrát v tomto kalendárnom roku, ktorý je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov. Preto si prednášajúci vedec Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, vedúci oddelenia jadrovej fyziky, pripravil prednášku práve na túto tému.

 

Prednáška bola o chemických prvkoch, ich histórii v dejinách ľudstva či ich významných objaviteľoch. Koľko ich tu bolo v dobe kamennej, bronzovej, železnej a koľko ich poznáme dnes.

 

V závere prezentácie dostali žiaci priestor na svoje zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom. Prečo je uránová ruda rádioaktívnejšia ako čistý urán? Ako sa prejavuje rádioaktivita? Ako prišli vedci na chemický prvok Technécium? To všetko zaznelo z úst siedmakov. Martin Venhart nakoniec tie najzaujímavejšie otázky ocenil a nezabudol žiakov vyzvať, aby sa ho čokoľvek opýtali aj po skončení prednášky.

 

Originálny projekt Petržalská Super škola opäť raz nesklamala a obohatila žiakov o nové vedomosti.

 

         

 Petržalská Superškola - III. prednáška

 Posledná prednáška tohto roka bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu. 

Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.  Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o histórií periodickej tabuľky ako aj o jednotlivých prvkoch. Od prednášajúceho dostali link na on-line tabuľku. v ktorej môžu vyhľadať množstvo významných charakteristík prvkov a využiť ich na hodinách chémie. O zaujímavosti prednášky nasvedčuje aj množstvo otázok, ktoré žiaci po jej skončení prednášajúcemu kládli.

FOTOGRAFIE Z AKCIE

 

Petržalská Superškola, II. prednáška

Projekt Petržalská Superškola, pokračoval II.prednáškou, určenou pre žiakov 7. ročníka.

Prednáška „Zásnubné správanie živočíchov“, ktorú odprednášal doc.PaedDr. Pavol Prokop, DrSc z ústavu zoológie SAV bola veľmi poučná a zaujímavá. Žiaci získali množstvo nových informácií. Dozvedeli sa o formách svadobných rituálov, vrátane kanibalizmu u rôznych článkonožcov a stavovcov. Získali informácie o správaní sa živočíchov a človeka, o formách prirodzenej komunikácie, ako vplývajú parazity na správanie hostiteľov a čo ovplyvňuje výskyt kanibalizmu u živočíchov.

O zaujímavosti prednášky svedčí aj množstvo otázok , ktoré žiaci po jej skončení kládli prednášajúcemu. Najlepšie otázky boli odmenené knihou prednášajúceho. 

 

Petržalská Superškola

Aj tento školský rok sa v utorok 16. októbra 2018 opäť otvorili brány Petržalskej Superškoly. Tento ročník sa začal veľmi zaujímavou prednáškou, pre žiakov 6. ročníka. 

 

Prednáška prof. Kováča Ako Slováci objavujú dávny svet Ameriky - o výskumoch  slovenských vedcov v Guatemale bola zaujímavá . Autor pútavo a veku primerane priblížil žiakom prácu slovenských vedcov a archeológov pri plnení výskumných úloh, pri získavaní nových poznatkov o mayskej civilizácii. Priblížil im každodenný život archeológov, ukázal novinky, ktoré uľahčujú prácu vedcom v nedostupných terénoch. Odpovedal na časť žiackych otázok. O tom, že jeho rozprávanie bolo pútavé a zaujímavé, svedčí množstvo otázok, ktorými zahrnuli prednášajúceho aj po skončení prednášky. Témou sme sa následne zaoberali aj v škole na hodine dejepisu.