Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Školská jedáleň

 

 

 Školská jedáleň

 

Telefónne číslo

+421 2 207 63 823

 

E-mail

sjtupolevova@gmail.com

 

 

Jedálny lístok a vstup do elektronického odhlasovania obedov

Logo Jedálniček

Pred odoberaním jedla si nezabudnite splniť svoju povinnosť podľa zákona 245/2008 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov, vyplniť a doručiť do jedálne zápisný lístok!

Zápisný lístok do školskej jedálne pre žiaka Materskej školy

Zápisný lístok do školskej jedálne pre žiaka Základnej školy

Zápisný lístok do školskej jedálne pre učiteľa, pracovníka ZŠ a iných

 

Oznam školskej jedálne

 

Údaje k platbe stravného : 

 

Účet:          SK35 5600 0000 0094 0110 2009 

VS:            má každý stravník osobitný  /info mailom/

text:          priezvisko a trieda dieťaťa

 

 

Oznam školskej jedálne k nahlasovaniu nových stravníkov, nových žiakov našej školy od 4.09.2019!

 

Ak rodičia budú už na isto vedieť, že deti 4.09 nastupujú do našej školy a majú záujem o prihlásenie dieťaťa na stravu v našej jedálni, nech náas kontaktujú na adrese sjtupolevova@gmail.com so žiadosťou o zaradenie do stravovacieho systému od 4.9.2019, aby sme dieťa zaevidovali.

 

Na stránke školy budú v auguste usmernenia k platbám obedov.

Každý nový stravník je povinný si zakúpiť čip  v hodnote 5.-eur, ktorý bude platný po celú dobu stravovania v našej jedálni.

Upozorňujeme, že čip je nevratný a po strate sa kupuje NOVÝ v hodnote 5.-eur !

Všetky ostatné informácie už máte na stránke našej školskej jedálne.

 

Informácie a kontakt získate aj telefonicky na čísle 02/ 207 63 823

https://zs-tupolevova.sk/kategoria-skolska-jedalen

mail :  sjtupolevova@gmail.com

 

Vaša jedáleň

Eva Černá, vedúca

 

OZNAM

 

Dňa 24. februára 2015 bolo vedením mestskej časti, schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka.

*

Žiaci materskej školy

Od 1.1.2019, podľa novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v decembri 2018 schválil parlament SR, bude dotácia na obed v materskej škole v predškolskom ročníku 1,20€ denne.

 Prepočet platieb: 1,20€ dotácia-platí štát, 0,30€ réžia-platí rodič, 0,07€, doplatok zákonného zástupcu, ktorý tiež platí rodič alebo iný zákonný zástupca.

Platba rodičov za obed, pre dieťa v poslednom ročníku materskej školy je teda 0,37€ denne.

Suma je počítaná za každý deň, kedy dieťa príde do školy, nie je podmienkou, že sa musí zúčastniť kompletného celodenného programu.

Výška poplatku za stravu v nižších ročníkoch materskej školy, stanovená vyššie uvedeným nariadením, platnom od prvého septembra 2015, pre MŠ na 1,57 € denne ostáva v platnosti.

*

Žiaci základnej školy

Miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Petržalka bolo schválené VZN 4/2019 s platnosťou odo dňa 1.5.2019 (info TU), o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školách.

Stravná jednotka pre 1.stupeň na 1,09€
Stravná jednotka pre 2.stupeň na 1,16€

Režijné náklady spojené s prípravou stravy podľa ubedeného VZN sa zvyšujú na 0,40€

RODIČ BUDE UHRÁDZAŤ : 1.stupeň  1,09 +0,40 =  1,49€ na obed.
                                 2.stupeň  1,16 +0,40 =  1,56€ na obed.


Platby hradené cez Trvalý príkaz do konca školského roka ostávajú nezmenené, nakoľko sú na kontách stravníkov preplatky.
Všetky aktuálne informácie budeme pridávať postupne.   

Ďakujeme za porozumenie!

 

Všeobecné informácie

 Prihlasovanie na obedy

Na obedy sa môže prihlásiť každý žiak, ktorý uhradí poplatok za stravu a pošle na mail sjtupolevova@gmail.com potvrdenie o platbe. Na základe úhrady bude žiak prihlásený na obedy, bude mu pridelený čip, ktorý treba zaplatiť zvlášť, v hotovosti, v kancelárii školskej jedálne a to vo výške 5,00 €. Zároveň vyplní aj zápisný lístok na stravu v našej jedálni, ktorý dostane v jedálni alebo si ho stiahne z TEJTO adresy a odovzdá ho v jedálni osobne.

Pri strate čipu sa rovnako platí hotovostný poplatok 5,00 €.

*

Prosíme rodičov, aby pri platbe stravného bankovým prevodom vypĺňali do informácii o platbe nasledujúce údaje:

                    Variabilný symbol žiaka

                    Meno a priezvisko žiaka

                    Triedu, do ktorej žiak chodí

                    Príslušný mesiac ,ktorého sa platba týka

Týmto nám umožníte rýchlejšie vyhľadať stravníka.

Ďakujeme.

 

Odhlásenie obeda

 Prosíme rodičov a žiakov, aby v prípade odhlásenia obeda z určitého dňa, obed odhlásili do 7:30 h. Po tejto hodine odhlásenie obeda nezrealizujeme.

 

          Odhlásiť obed možno troma spôsobmi najneskôr do 7:30 h:

  • elektronicky, po prihlásení sa do e-Jedálnička svojimi prihlasovacími údajmi,
  • na e-mailovú adresu školskej jedálne sjtupolevova@gmail.com
  • telefonicky na telefónnom čísle +421 2 207 63 823.

 

  

ELEKTRONIZÁCIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 Vážení rodičia,

Školská jedáleň Vám oznamuje, že od 1. februára 2017 nabehla na elektronický systém. Z tohto dôvodu jedáleň odporúča každému rodičovi zriadiť si trvalý príkaz na úhradu stravného najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Trvalým príkazom sa platba v systéme okamžite priradí k stravníkovi, ktorému jedáleň na základe priradenia platby za stravné okamžite nabije čip na ďalší mesiac.

 Rodič, ktorý bude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa nebude musieť preukazovať dokladom o zrealizovaní platby za stravné.

 Rodič, ktorý nebude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa bude musieť preukázať dokladom o zaplatení mailom alebo osobne.

 Rodičia majú možnosť si dohodnúť elektronické notifikácie o platbách stravného namiesto šekov a TP. Tento typ platieb je  pre záujemcov, čo doteraz platili poštovými poukážkami a nepotrebovali ich k bezhotovostnej platbe.

Kontaktujte nás prosím na email: sjtupolevova@gmail.com  a dohodnite si podrobnosti.

 

Údaje pre nastavenie trvalého príkazu:

číslo účtu (IBAN): SK35 5600 0000 0094 0110 2009 

variabilný symbol: má každý žiak pridelený osobitný

konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

Suma pre trvalý príkaz:

1. stupeň - 25,00 €

2. stupeň - 26,00 €

 

Pri správe pre prijímateľa Vás žiadame uvádzať MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA, pod ktorým je u nás evidované ako stravník. Meno a priezvisko rodiča nebudeme vedieť priradiť k stravníkovi!

 Platbu trvalého príkazu na ďalší mesiac je potrebné nastaviť takaby bola zrealizovaná najneskôr do 20. dňa v aktuálnom mesiaci. (z dôvodu priradenia platieb a nabitia čipovej karty)

 Pri strate alebo poškodení čipovej karty sa za vydanie novej karty bude účtovať poplatok 5,00 €.

 Preplatky za odhlášky z platieb TP  budú vrátené vždy na konci školského roka. Prosíme skontrolovať si číslo účtu s evidenciou jedálne kam chcete prostriedky v júli zasielať, inak budú poukázané na číslo účtu odkiaľ posielate platby. Akékoľvek zmeny v čísle účtu a kontaktnej adresy rodiča, či iného zákonného zástupcu dajte prosím bezprostredne vedieť na evidenciu jedálne sjtupoleova@gmail.com.

 

 Prajeme dobrú chuť !    

 

Vaša školská jedáleň.