Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Platba za Školský klub detí

 

Zvýšenie príspevku za Školský klub detí

 zo 16€ na 20€ za mesiac na dieťa

 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26. 3. 2019 (plné znenie TU), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 sa mení výška príspevku za školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015.

 

V § 3 odsek 1 znie:

 

„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške

 

20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.                          

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019.

 

Na základe tohto nariadenia je potrebné, aby rodičia zaplatili za mesiac máj a jún 2019 príspevok do ŠKD 20€/mesiac/dieťa do 20. apríla 2019 za mesiac máj 2019 a do 20. mája 2019 na mesiac jún 2019.

 

Platba do 1.5.2019

Na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok 16€ /mesiac/dieťa na pravidelnú dochádzku, na 2. dieťa o 1€ menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Na čiastočnú úhradu nákladov so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok  vo výške

10€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD - platí  sa poplatok ak ide už len o jednu z týchto činností).

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádzazákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

 

9401103001/5600

IBAN: SK23 5600 0000 0094 0110 3001

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol:  rok - mesiac   ( napr.: 201709)

Špecifický symbol:   číslo oddelenia ( napr.: 1)

Poznámka:   ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

 

Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky.

Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

  1. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
  2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
  3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.
  4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
  5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.