Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Dôležité oznamy ŠKD

 

Dôležitý oznam ŠKD

Dňa 28. 6. 2019 v deň vysvedčenia je Školský klub detí v prevádzke ráno od 6:30 hod. do 7:50 hod. a popoludní od 11:00 hod. do 15:00 hod.

Žiadame rodičov, aby i svoje deti vyzdvihli zo školského klubu detí do 15:00 hod.!

 

Zvýšenie príspevku za Školský klub detí

zo 16€ na 20€ za mesiac na dieťa

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26. 3. 2019 (plné znenie TU), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 sa mení výška príspevku za školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške

20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.                          

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019.

Na základe tohto nariadenia je potrebné, aby rodičia zaplatili za mesiac máj a jún 2019 príspevok do ŠKD 20€/mesiac/dieťa do 20. apríla 2019 za mesiac máj 2019 a do 20. mája 2019 na mesiac jún 2019.

 

 

Platba za ŠKD do 1.5.2019

 Na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok 16€ /mesiac/dieťa na pravidelnú dochádzku, na 2. dieťa o 1€ menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Na čiastočnú úhradu nákladov so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 10€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD - platí sa poplatok ak ide už len o jednu z týchto činností). Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

 

Číslo účtu: 9401103001/5600

IBAN: SK23 5600 0000 0094 0110 3001

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol: rok - mesiac (napr.: 201709)

Špecifický symbol: číslo oddelenia (napr.: 1)

Poznámka: ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

 

Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky. Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

 

1. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.

4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.