Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Dôležité oznamy ŠKD

 

Platba za ŠKD

 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok 16€ /mesiac/dieťa na pravidelnú dochádzku, na 2. dieťa o 1€ menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Na čiastočnú úhradu nákladov so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 10€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD - platí sa poplatok ak ide už len o jednu z týchto činností). Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

 

Číslo účtu: 9401103001/5600

IBAN: SK23 5600 0000 0094 0110 3001

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol: rok - mesiac (napr.: 201709)

Špecifický symbol: číslo oddelenia (napr.: 1)

Poznámka: ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

 

Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky. Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

 

1. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.

4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.