Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

História         

 

          Základná škola, Tupolevova 20 začala písať svoju históriu v školskom roku 1985/86 . V prvom roku existencie nastúpilo do školy l 258 žiakov. Vysokú naplnenosť tried a školy riešilo až otvorenie prístavby v školskom roku 1990/91. Do právnej subjektivity sme prešli 1. júla 1996. Následne na to, vplyvom poklesu demografickej krivky obyvateľstva, nastáva aj znižovanie počtu žiakov na škole. Z tohto dôvodu bola prístavba daná do prenájmu SPŠE Markova l, Bratislava. Tento prenájom trval do 30.6.2004 a v tom istom roku prístavba prechádza do prenájmu Evanjelickému gymnáziu Dr. Martina Luthera. Evanjelické gymnázium sa v nasledujúcom roku pretransformovalo na Spojenú školu a tak sa v prístavbe v súčasnosti nachádza aj Evanjelická materská škola.  

   

          Vzhľadom na veľké množstvo žiakov a tým veľkú pravdepodobnosť, že sú medzi nimi aj žiaci s určitými poruchami učenia, sme v roku 1991 otvorili po prvý krát triedu so zameraním na poruchy reči a učenia. To že sa tieto triedy pri súčasných stavoch žiakov udržali až dodnes svedčí o ich neustálej potrebe.   

  

          Od roku 1990 sme začali otvárať popri klasických triedach aj triedy s určitým zameraním. Boli to triedy zamerané na matematiku, cudzie jazyky a šport. Prinieslo to úspechy žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach. Viacerí z našich žiakov vyhrali matematickú, fyzikálnu či inú olympiádu.   

  

          V roku 1995 sme otvorili prvú triedu so zameraním na športovú prípravu karate. Takmer okamžite sme zaznamenali úspechy nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne. Boli sme úspešní na Majstrovstvách Slovenska, zahraničných turnajoch a svetových pohároch. Viacerí naši žiaci sa následne stali reprezentantmi Slovenska. V roku 2006 skončila posledná športová trieda s týmto zameraním a následne vzniklo na škole Tréningové stredisko mládeže v karate, ktoré tu pracuje až dodnes.   

  

          V roku 2000 sme sa ako jedna z prvých škôl zapojili do projektu Infovek a tak sme začali v maximálnej miere využívať výpočtovú techniku vo vyučovaní. V súčasnosti sme túto výpočtovú techniku obohatili aj o interaktívne tabule a tak si právom môžeme hovoriť, že vyučujeme moderne.  

  

          Posledná výrazná zmena zamerania školy nastala v roku 2006, kedy sme začali spolupracovať s folklórnym súborom Hájenka a otvárať na I. stupni triedy so zameraním na folklórny tanec a hru na zobcovú flautu. Tieto triedy sa stretli s veľkým záujmom rodičov a tak v nich budeme pokračovať aj na II. Stupni.