Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Špeciálne triedy

 

Špecifické vývinové poruchy učenia 

          Špecifické vývinové poruchy učenia sú vývinovou poruchou. To znamená, že sa prejavujú narušením určitých schopností a zručností. Predstavujú diagnostickú kategóriu slúžiacu k súhrnnému označeniu takých vývinových problémov, ktoré vznikajú ako dôsledok čiastkových dysfunkcií potrebných pre osvojenie rôznych školských zručností. Oslabenia sa týkajú predovšetkým kognitívnych, motorických, pamäťových a rečových funkcií. Špecifické poruchy učenia nie sú spôsobené postihnutím zraku, sluchu, motoriky, mentálnej retardácie či inou psychickou poruchou alebo nepriamym vplyvom prostredia, i keď ich vonkajší vplyv môže byť veľmi podobný (dieťa nečíta, nepíše a pod.). Členia sa podľa toho, ktorú oblasť postihujú. (Matějček)

  

Dyslexia 

          Najznámejšia porucha z celej skupiny porúch je porucha čítania. Špecifická vývinová dyslexia je porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať napriek tomu, že sa dieťaťu poskytuje bežné výukové vedenie, má primeranú inteligenciu a sociokultúrne príležitosti. (Matějček) 

          Čo patrí medzi typické dyslektické prejavy? 

- ťažkosti s rozlišovaním tvarov písmen,  

- znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky,  

- ťažkosti v rozlišovaní tvarovo podobných písmen,  

- nerozlišovanie zvukovo podobných hlások,  

- nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabikách, slovách, tzv. inverzie,  

- pridávanie písmen, slabík do slov,  

- vynechávanie písmen, slabík v slovách,  

- domýšľanie si koncov slov,  

- nedodržiavanie dĺžok samohlások,  

- neschopnosť čítať s intonáciou,  

- nesprávne čítanie predložkových väzieb,  

- čítanie bez porozumenia,  

- dvojité čítanie – dieťa prečíta najprv slovo, či slabiku potichu pre seba, a až potom nahlas 

 

Dysgrafia 

          Dysgrafia je porucha postihujúca grafickú stránku písomného prejavu. Príčinou je deficit vývoja grafomotoriky, pohybovej koordinácie, koordinácie pohybov oka a ruky a v rýchlosti psychických procesov. (Zelinková) 

          Čo patrí medzi typické dysgrafické prejavy?  

- nečitateľné písmo a to aj pri dostatočnom čase a pozornosti venovanej danej úlohe, 

- tendencia k zmenšovaniu písaného aj tlačeného písma, nepravidelná veľkosť, rozličnosť tvarov, nerovnosť línií, nerovnomerný sklon, neschopnosť dodržiavať riadky pri písaní,  

- nedokončené slová či písmená, vynechávanie slov v súvislom texte,  

- nepravidelné usporiadanie na stránke vzhľadom na riadky a okraje,  

- nepravidelná hustota medzi slovami a písmenami,  

- často atypický úchop písacieho nástroja či kŕčovitý úchop prstov,  

- zvláštne držanie tela pri písaní,  

- predriekavanie písmen, starostlivé pozorovanie píšucej ruky,  

- výrazné pomalé tempo písania, veľká námaha pri akomkoľvek písomnom prejave,  

- obsah napísaného v časovom tlaku nekoreluje s jazykovými schopnosťami a zručnosťami,  

 

Dysortografia 

          Dysortografia je špecifická porucha pravopisu. Zvyčajne sa vyskytuje spolu s dyslexiou. Môžeme ju definovať takto: Pri primeranej inteligencii, dobrých rodinných pomeroch a bežnom spôsobe výučby sa prejavujú ťažkosti s osvojením pravopisu. (Lechta) 

          Najčastejšie je postihnutá oblasť sluchového vnímania, Postihnutie často býva sprevádzané špecifickou chybou výslovnosti. 

          Medzi špecifické dysortografické chyby patria:  

- zámeny zvukovo podobných hlások (b-d, z-s, h-ch)  

- sťažené vybavovanie si naučeného tvaru písmena v písomnej podobe, znížená schopnosť  

spojenia písanej a počutej podoby hlásky,  

- zámeny tvarovo podobných písmen v písanej podobe,  

- chyby z artikulačnej neobratnosti,  

- chyby v mäkčení na akustickom podklade,  

- chyby v dôsledku sykavkových asimilácii,  

- neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slove,  

- pridávanie písmen a slabík do slov,  

- nerozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni,  

- neschopnosť dodržiavať dĺžky samohlások,  

- neschopnosť rozlišovať hranice slov vo vete,  

- ťažkosti v slabikách a slovách so slabikotvorným r, l