Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Súčasnosť

 

          Základná škola na Tupolevovej ulici č.20 je štátna škola v právnej subjektivite, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova ulica 17, 852 12 Bratislava 5.  

   

          Nachádza sa v príjemnom sídlisku, medzi panelovými domami ulíc Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Jiráskova a Pajštúnska  vytvárajúcimi uzavretý priestor, v strede ktorého je škola situovaná. Tieto ulice sú zároveň spádovou oblasťou pre žiakov ZŠ Tupolevova. Veľkou výhodou tejto lokality je bezstresový príchod žiakov do školy, včítane žiakov prvého ročníka. Žiaci cestou do školy neprechádzajú žiadnu väčšiu cestnú komunikáciu, neohrozujú ich autá a tým je vo veľkej miere zaistená ich bezpečnosť. Okrem týchto žiakov však dochádzajú do našej školy aj žiaci z iných častí Petržalky a niektorí žiaci dokonca z iných bratislavských obvodov.  

   

          Zameranie školy vychádza zo záujmov rodičov, maximálne korešponduje s predstavami „Modernej školy“ a úzko súvisí s potrebami žiakov. V školskom roku 2018/2019 navštevuje školu 574 žiakov v 28 triedach.   

   

  

Učebné varianty v školskom roku 2018/2019  

  

            1.,2., 3. a 4.  ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (dotácia hodín do anglického jazyka, slovenského jazyka a prírodovedy).  V každom ročníku otvárame triedy so zameraním na odstraňovanie porúch učenia.

            5.,6.,7., 8. ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (dotácia hodín do anglického jazyka, slovenského jazyka,  matematiky, telesnej výchovy a prírodovedných predmetov)     

            9. ročník - vzdelávanie podľa pôvodného Štátneho vzdelávacieho programu

          V každom ročníku 1.stupňa základnej školy otvárame pre žiakov triedu so zameraním na odstraňovanie špecifických porúch učenia. O žiakov sa tu starajú špeciálni pedagógovia, ktorí v maximálnej miere eliminujú ich poruchy ako je napr. dysgrafia, dyslexia, porucha koncentrácie, dyskalkulia či iné... Žiaci sú vzdelávaní pri počte najviac 10 žiakov. Na 2. stupni sú začleňovaní do bežných tried alebo odchádzajú do spádových škôl.  

   

          - Od prvého ročníka intenzívne vyučujeme anglický jazyk, od 7.ročníka nemecký jazyk pod vedením učiteľov anglického a nemeckého jazyka.  

          - Dôraz kladieme na vyučovanie matematiky a informatiky. Ako jedna z prvých škôl sme boli zapojení do projektu Infovek.   

          - Dôraz kladieme aj na športovú a pohybovú činnosť - zameranie ľahká atletika, loptové hry a športová gymnastika

          - Škola má zriadený školský športový klub v karate pod názvom "Športová škola karate",  ktorý patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku.  

          - Pri škole je zriadené tréningové stredisko mládeže v karate, trénermi sú súčasní majstri Slovenska a medailisti z Majstrovstiev Európy.